Spławik

Live Chat


Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90

Warning: Creating default object from empty value in /home/kropek/ftp/klubtubis25/modules/mod_shoutbox/helper.php on line 90
Ostatni wpis: 1 rok temu
 • Mateusz Wolański : Dzień dobry witam wszystkich
 • davedesign : Siema Bosmanie :)(
 • Bosman : Siemano Tubiski
 • piform : Hej TUBISIAKI :)
 • Krystian Śliwiński : cieszę się, że mogę dołączyć do tak zacnego klubu, pozdrawiam wszystkich Krystian
 • Krystian Śliwiński : Witam wszystkich kolegów
 • kropek : Siemanko Marcinku. generalnie to już dołączyłeś :)Witamy w naszym gronie i jak to mawia "klasyk" ...teraz to dopiero będzie powrót Jedi.... :)
 • Marcin : Dzień dobry Tubiski ;) w przyszłym roku, będę miał przyjemność dołączyć to grona wariatów !!!
 • kropek : Oj całkiem Tomaszu zapomniałem o tym :)
 • tom wideł : Osiągnięcia Panie Prezesie zatrzymały się cuś w czasie....:):):) Aktualizuj, aktualizuj...... Oczywiście w ramach czasu, którego wiem, że nie masz.....:):):)

Tylko zarejestrowani uzytkownicy mogą pisać

Licznik

Dzisiaj:18
Tydzień:18
Miesiąc:1333
Od początku:66166

Obecnie na stronie jest 3 gości, brak użytkowników online

Pogoda

Prognoza pogody: Kamery internetowe:
Pasłęk  Lubiatowo
Stegna  Dębki
Krynica Morska  Łeba
Mikoszewo  Darłowo
Hel  Hel
Władysławowo
Lubiatowo
Karwieńskie Błota


O klubie

Sportowy Klub Wędkarski "Tubis" powstał z inicjatywy kilkunastu zapaleńców wędkarstwa  dnia 8 listopada 2012 roku w Pasłęku, a powołany został przez PZW Okręg Elbląg dnia 25 listopada 2012 roku, uchwałą 12/2012. W naszym gronie są wędkarze z wielu dyscyplin wędkarskich, których łączy wspólna pasja do wędkarstwa, zawodów i obcowania z przyrodą.


tubisDlaczego "Tubis" ? A dlaczego by nie....

Tobiasz (Ammodytes tobianus)(Tubis) - gatunek morskiej ryby z rodziny dobijakowatych. Występuje w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, pospolicie spotykana również w Morzu Bałtyckim.  Długość do ok. 23 cm, ciało silnie wydłużone, smukłe, spłaszczone bocznie. Ubarwienie srebrzyste, grzbiet ciemny. Tobiasz żywi się głównie skorupiakami planktonowymi, rzadziej narybkiem. Występuje w ławicach, zagrożony ukrywa się w piaszczystym dnie. Tarło na przełomie jesieni i zimy.

 

 

Regulamin klubu

REGULAMIN SPORTOWEGO KLUBU WĘDKARSKIEGO

„TUBIS” w Pasłęku.

 

 

 1. I.Postanowienia ogólne

 

1. Sportowy Klub Wędkarski PZW "TUBIS", zwany dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski sport wyczynowy*

 

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr 12/2012 Zarządu Okręgu PZW z dnia 25.11.2012 i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

 

3.Siedzibą władz klubu jest 14-400 Pasłęk, ul.Ogrodowa 10

 

 

4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.

 

II. Cele i środki działania klubu

 

1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach sportowych.

 

2. Klub realizuje swoje cele poprzez :

 

1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,

2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW,

3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,

4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej,

5) pozyskiwanie sponsorów,

6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.

 

III. Członkowie klubu

 

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego współzawodnictwa.

 

2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy sponsoringu.

 

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.

 

4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu.

5. Członek klubu ma prawo :

1) wybierać i być wybieranym do władz klubu,

2) uczestniczyć w pracach klubu,

3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za granicą,

4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,

5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu,

6) nosić odznakę klubu,

7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe.

 

6. Członek klubu ma obowiązek :

1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu,

2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu,

3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie klubu,

4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec etycznych zachowań,

5) opłacać w terminie składkę członkowską klubu.

 

7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka klubu,

2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku : nie przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu,

3) zgonu członka klubu.

 

8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.

 

IV. Władze i organy kontrolne klubu

 

1. Władzami klubu są :

1) walne zebranie członków klubu,

2) zarząd klubu.

2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.

 

Walne zebranie członków klubu

 

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy :

1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie członków klubu,

2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym sprawozdań finansowych,

4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu,

5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu.

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.

3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku.

5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.

 

Zarząd klubu

 

1. Zarząd klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:

- wiceprezesa,

- sekretarza,

- skarbnika,

- do trzech członków zarządu.

3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu.

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy :

1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu,

2) kierowanie bieżącą działalnością klubu,

3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu,

4) reprezentowanie klubu na zewnątrz,

5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,

6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,

7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu,

8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,

9) szkolenie młodzieży,

10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,

12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach sportowych,

13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.

 

Komisja rewizyjna klubu

 

1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy :

1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego,

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu,

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu klubu.

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu.

5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu.

6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

 

V. Fundusze klubu

 

1. Fundusze klubu składają się z :

1) wpisowego i składek członkowskich klubu,

2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy ,

3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami,

4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.

3. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.

4. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania finansowego macierzystego okręgu.

5. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu macierzystego okręgu.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny i macierzysty zarząd okręgu.

Zarząd klubu

ZARZĄD KLUBU

Prezes - Przemysław Klarecki

V-c Prezes - Łukasz Stasiak

Skarbnik - Ignacy Łagwinowicz

Członek - Łukasz Goluch

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący - Ryszard Woźny

Z-ca Przewodniczącego - Mariusz Stańczuk

Członek - Łukasz Kierepa

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Korzystając z tej strony bez zmiany ustawien przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Aby dowiedziec sie więcej, w tym jak zarzadzac plikami cookies - kliknij.

Akceptujesz pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information